av Stan

av Stan

Politistudenter har god helse

07 Sep, 2018

av Stan

Denne uken ble studentenes helse- og trivselsundersøkelse presentert for tredje gang. Undersøkelsen viser at politistudentene har bedre fysisk og psykisk helse enn den gjennomsnittlige studenten i Norge.


Svarene fra politistudentene i denne undersøkelsen samsvarer i stor grad med svarene studentene har gitt i Studiebarometeret over flere år. Politistudenter trives og er alt i alt godt fornøyd med sitt studieprogram.


Oppgir god fysisk og psykisk helse


I følge undersøkelsen har politistudenter bedre fysisk helse enn gjennomsnittet. De trener oftere og har færre somatiske symptomer/plager.


Når det gjelder psykisk helse oppgir 92 % av studentene ved Politihøgskolen få eller middels symptomer på psykiske plager, mens det samme tallet på landsbasis er 74 %. På landsbasis oppgir også 16 % alvorlige symptomer mens tallet for politistudentene er 6 %.


- Det er gledelig at så mange politistudenter opplever god psykisk helse. Samtidig må vi være oppmerksomme på de som ikke har det bra. Vi har i mange år hatt en godt fungerende studiestøtteordning. Studentstøtte er et lavterskel-tilbud. Kursede fagansatte gir støttesamtaler etter utfordrende hverdagslige hendelser som alene eller i sum kan føre til belastninger for enkeltstudenter. Tilbudet gjelder også ved kriser og særlig belastende hendelser, forteller rektor Nina Skarpenes.


Som med Studiebarometeret, viser undersøkelsen at politistudentene i hovedsak opplever god trivsel.


- Dersom studentene ikke trives og har en god arbeidshverdag, vil mye av oppmerksomheten deres være rettet mot andre forhold enn læring og utvikling. Jeg er derfor glad for at så mange av våre studenter rapporterer at de har det bra og er tilfreds både med studievalget og studiehverdagen, avslutter Skarpenes.


Skal øke innsatsen mot seksuell trakassering


Når det gjelder seksuell trakassering er Politihøgskolen også her under landsgjennomsnittet, men 14 % sier de har opplevd seksuell trakassering i en eller annen form.


- Dette er for høyt. Ved oppstarten av studieåret snakker vi med studentene om dette, om ivaretakelse av den enkelte og studentenes medansvar for at alle skal trives. Vi informerer om varslingskanalen vår, «Si ifra» – og sørger for at den er lett tilgjengelig på nettet. Jeg skal ta opp undersøkelsen med studentrådene våre – og finne ut hva vi kan gjøre videre, sier Skarpenes.